Ir o contido principal

Inscrición ao Contedor Marrón - Negreira (Grandes Productores)

Datos Xerais

Datos de Contacto

Persoa de Contacto
Enderezo a efectos de notificacións

Compromisos

Comprométome a realizar a recollida selectiva da materia orgánica e a recibir un seguimento periódico para comprobar o bo uso do contedor marrón. Tras o seguimento, se se dá o caso de non utilizalo, a chave do contedor e o caldeiro de uso doméstico serán recolleitos e entregados a outro veciño/a. Este compromiso alongarase por un prazo de 5 anos dende a data de entrega da chave do contedor marrón.

Protección de datos

Coa sinatura desta solicitude autorizo que o Concello realice o tratamento dos datos persoais declarados coa finalidade de xestionar o procedemento derivado dela. A lexitimación vén atribuída polo consentimento da persoa interesada e polas competencias municipais establecidas na normativa de aplicación. Conservarase o tempo necesario para resolver o expediente e as responsabilidades derivadas.

As persoas destinatarias serán os departamentos municipais, as empresas concesionarias ou outras administracións públicas con competencias na tramitación do expediente. Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento ou calquera outro establecido na normativa vixente ante quen sexa responsable do tratamento e consultar información adicional na páxina web do Concello.

Comentarios