Ir o contido principal

Inscrición Programa Compostaxe Domiciliaria (Programas Anteriores)

Datos usuario

Introduzca o número e letra do documento de indentidade. Non utilice ningún carácter como guións ou espacios para separalos.

Enderezos

Enderezo a efectos de notificacións
Enderezo de instalación do Composteiro

Datos da familia

Compromisos

Comprométome a realizar a recollida selectiva da materia orgánica e a recibir un seguimento periódico para comprobar o bo uso do compostador. Tras o seguimento, se se dá o caso de non utilizalo, o compostador será recolleito e entregado a outro veciño/a. Este compromiso alongarase por un prazo de 5 anos dende a data de entrega do composteiro.

Protección de datos

Coa sinatura desta solicitude autorizo que o Concello realice o tratamento dos datos persoais declarados coa finalidade de xestionar o procedemento derivado dela. A lexitimación vén atribuída polo consentimento da persoa interesada e polas competencias municipais establecidas na normativa de aplicación. Conservarase o tempo necesario para resolver o expediente e as responsabilidades derivadas.

As persoas destinatarias serán os departamentos municipais, as empresas concesionarias ou outras administracións públicas con competencias na tramitación do expediente. Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento ou calquera outro establecido na normativa vixente ante quen sexa responsable do tratamento e consultar información adicional na páxina web do Concello.

Comentarios